L’energia ha format part important de la evolució de la espècie humana: Des de el descobriment del foc fa milers d’anys, passant per la revolució industrial amb la màquina de vapor, fins l’actual situació climàtica deguda, en bona part, a les emissions de gasos d’efecte hivernacle generats en la producció de l’energia que consumim.

Actualment trobem l’energia omnipresent en el nostre dia a dia i se’ns torna difícil imaginar un món sense aquesta facilitat per obtenir-la. Només cal engegar el cotxe, encendre el llum o els fogons per tenir energia per fer les tasques diàries.

Aquesta energia majoritàriament s’obté de la crema de combustibles fòssils que alliberen a l’atmosfera grans quantitats de gasos d’efecte hivernacle. Actualment, les emissions de GEH provinents de la generació d’energia representen més de un 60% del total, si considerem tots els sectors on té afectació: producció d’electricitat, climatització, transport… Unes emissions que no paren d’augmentar any rere any.

Evolució de les emissions de GEH relacionades amb l’energia. Font: IEA.

Com ho podem evitar?

Es poden reduir les emissions de l’energia per dues vies: Reduint el consum d’energia i amb la descarbonització d’aquesta energia produint-la de fonts que no emeten GEH.

L’actual creixement del 2,1% de la demanda energètica hauria de desvincular-se del creixement econòmic i començar a reduir-se en els propers anys. Mitjançant mesures d’eficiència energètica i canvis en el consum es poden reduir inicialment les emissions en molts dels sectors. Per exemple, els equips d’alta eficiència poden aportar una major productivitat en la industria, a més del benefici econòmic en la reducció de les factures.

La descarbonització del sector energètic, actualment dominat pels combustibles fòssils amb un 81% del total d’energia primària, passa pel desenvolupament de les energies renovables.

Distribució d’energia primària segons el tipus de producció al 2015. Nota: Les energies renovables es troben a la categoria Other. Font: IEA.

Les energies renovables que utilitzen els recursos naturals per a la producció d’energia, no emeten GEH. En són un exemple l’energia eòlica, amb es aerogeneradors, o l’energia solar, amb els panells fotovoltaics. Aquestes tecnologies aprofiten fonts d’energia que es renoven contínuament com el moviment que produeix el vent i la radiació solar.

En els darrers anys s’està vivint una explosió en el desenvolupament de les energies renovables degut a la disminució dels costos de fabricació. Tot indica que les energies renovables dominaran el mix energètic a partir de mitjans de segle, encara que calen polítiques de promoció d’aquestes tecnologies per accelerar la seva implementació.

Altres mesures complementaries per la descarbonització de l’energia són l’emmagatzematge d’energia, l’energia nucleala captura i emmagatzematge de CO2… Com que les energies de fonts renovables sofreixen variabilitat en la seva producció, cal tenir capacitat per gestionar aquesta energia. A més cal comptar amb altres tecnologies que no tinguin aquesta variabilitat i que serveixen de producció base per no quedar-nos sense energia.

Relacionat